فیلم/زیباترین دریاچه آب شیرین خاورمیانه همچنان خشک است