نماینده مکزیک هم مقهور فرزان شد/ عاشورزاده در یک قدمی فینال