اگر جهاد و شهادت نبود نه عمامه بر سر شما بود نه چادر سر ناموستان/در حوزه علمیه درسی به نام ولایت فقیه ن