بالای سرت شمشیر بگیرند، اسمش مذاکره نیست/کنترل 24 ساعته ایران که بازی بردبرد نیست