فرمانداراهواز: بیشتر مراکز عرضه قلیان پروانه کسب ندارند