نگاه برخی به دفاع مقدس مشابه نظر اروپائیان نسبت به جنگ‌های جهانی است