عکس / جلد نشریه تبریزی پس از پیروزی تراکتور بر استقلال