500هزار متر خط کشي ترافيکي در معابر غرب تهران اجرا شد