تعامل، محور اصلی نشست مشترک انجمن های دوستی سفرای مقیم تهران