پاسپورت ستاره تیم تبریزی را گرفتند/ تلاش برای جذب جابر