از توافقی که مانع دستیابی ایران به بمب اتم شود استقبال می‌کنیم