جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر خرم آباد ۳ مصوبه داشت