به‌ خاطر مذاکره با فرد ضدانقلاب بازخواست و ممنوع‌الکار نشدم