ضرورت الگو سازی مدیریت یکپارچه امدادرسانی حوادث / ضرورت احداث بیمارستان در مناطق محروم