هیچ گازی برای ذبح طیور در کشتارگاه ها استفاده نمی شود