چای رژیمی برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی اصفهان تولید شد