تفتیش بدنی شاهزادگان سعودی پیش از دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان