همراهي مدير و وزير جهادي مشکلات حوزه بهداشت ودرمان را کاهش خواهد داد