کسانی که به جبهه نرفتند برای محتوای کتاب من تصمیم می‌گیرند