«دایرةالمعارف» تنها مرجع مستند پس از شهادت حضرت رضا(ع) است