نفرات نوجوان استعدادهای خامی هستند/ به پایه‌ها اهمیت داده نمی‌شود