جزئیات خرید بیش از ۶۰ جلد کتاب رئیس دستگاه قضا در نمایشگاه کتاب