نمایشگاه کتاب یک «فروشگاه بزرگ» با منطقی در حال فروپاشی است