ایران دوازدهمین سال بدون خاموشی سراسری را سپری کرد