بیش از 27درصد مدارس شهر تهران توسط خیران ساخته شده است