300 شهروند قزوینی با استاندار تماس تلفنی برقرار کردند