هادی غفاری: تندروها در مقابل انواع مفاسد دولت گذشته ساکت بودند