از فدراسیون می‌خواهم مشکل سربازی بازیکنان را حل کند