هرمزگان می تواند در حمل و نقل کالا به ترکمنستان نقش مهمی ایفا کند