ظرفیت حکمت متعالیه برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت