تفاهمنامه واگذاری آثار بنیاد شعر و ادبیات به انتشارات علمی‌فرهنگی امضا شد