به طرح هاي گردشگري ماسال تسهیلات کم بهره داده می شود