برگزاري هفتمين جشنواره غذاي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي تهران