توزیع صندوق رای با آرم تحریم برای عدم شرکت در انتخابات انجمن اسلامی