عریقات: آرمان فلسطین در «کمپ‌دیوید» حضور خواهد داشت