اکران «گس» به «هنر و تجربه» رسید/ پایان نگارش «جا به جایی»