کردها مستحکم‌ ترین پاسداران مرزهای ایران اسلامی هستند