همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال برگزار می‌شود