جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به دنبال پژوهش های کارآمد در استان است