گروه‌های مخالف دولت عربستان به‌زودی اعلام موجودیت می‌کنند