«زنجان در بستر تاریخ و فرهنگ» در نمایشگاه بین المللی کتاب