«بیروت» به دنبال کمک های نظامی روسیه برای مقابله با تروریسم است