گزارشی اجمالی از نشست آسیب شناسی برنامه های اوقات فراغت مساجد