معضلات از طریق تعامل با دشمنان حل نمی‌شود/ کوچک‌ترین خوش‌خیالی موجب خسارات جبران‌ناپذیر می‌شود