نشست صبح معاونان ظريف با اشميد پس از يک ساعت گفتگو پايان يافت