ایجاد اشتغال با استفاده از ضایعات پسته/چاره‌ای جز اصلاح روش‌های سنتی آبیاری زمین‌های کشاورزی ندار