جامعه دانشگاهی ترویج اندیشه های امام خمینی (س) را نهادینه کند