پیگیری برای اتصال ۶۷ دستگاه اجرایی به شبکه ملی اطلاعات