بدهکار کسی نیستیم/ با بن ویژه موافقت کردیم چون دلسوز نمایشگاهیم