لزوم آسیب شناسی جشنواره ها و پرهیز از جشنواره زدگی